فایل های دسته بندی مهندسی - صفحه 1

مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی دفاترفنی و متره و برآورد

مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی دفاتر فنی کارگاهها و متره و برآورد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه عملکرد رینگ

عملکرد رینگ در قالب های KBF

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل