رابطه دفعات گزارشگری زیان بر تغییرات در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکتها

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری
چکیده:
هدف این تحقیق، ارزیابی اثر دفعات گزارشگری زیان بر تغییرات در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران می باشد. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، متغیر وابسته، تغییرات سازوکارهای حاکمیت شرکتی و متغیر مستقل، گزارشگری زیان مرتبه اول و مرتبه دوم می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از بعد روش شناسي از نوع تحقيق توصيفي- همبستگي است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 80  شرکت عضو بورس  اوراق  بهادار  تهران، در طی دوره زمانی 1384تا 1393جمع آوری گردیده است.روش آماری مورد استفاده جهت آزمو فرضیه ها با استفاده از دادههای تابلویی (پانل دیتا)، رگرسیون چند متغیره می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که (1) بین گزارشگری زیان در مرتبه اول و تغییرات در وضعیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (2) بین گزارش زیان در دو سال متوالی و تغییر در وضعیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.فهرست مطالب:
عنوان
صفحه
چكيده
فصل اول: كليات تحقيق
1-1) مقدمه
1-2) بيان مسأله
1-3) اهميت و ضرورت انجام تحقيق
1-4) اهداف تحقيق
1-5) فرضيه هاي تحقيق
1-6) قلمرو تحقيق
1-6-1) قلمرو موضوعي
1-6-2) قلمرو زماني
1-6-3) قلمرو مكاني
1-7) استفاده كنندگان از نتايج تحقيق
1-8) تعريف واژه ها و اصطلاحات
1-9) ساختار تحقيق
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1) مقدمه
2-2) ادبيات و مباني نظري تحقيق
2-2-1) حاكميت شركتي
2-2-1-1) اهداف حاكميت شركتي
2-2-1-2) مزاياي حاكميت شركتي
2-2-1-3) انواع سيستم هاي حاكميت شركتي
2-2-1-3-1) سيستم درون سازماني
2-2-1-3-2) سيستم برون سازماني
2-2-1-4) تمركز مالكيت به عنوان يكي از مهم ترين مكانيزم هاي حاكميت شركتي
2-2-1-5) نسبت سهام داران يا مالكان نهادي به عنوان يكي ديگر از مكانيزم هاي حاكميت شركتي
2-2-1-6) نسبت شركت هاي خانوادگي
2-2-1-7) اندازه هيات مديره به عنوان يكي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي
2-2-1-8) نسبت اعضاي غير موظف هيات مديره يكي ديگر از مكانيزم هاي حاكميت شركتي
2-2-1-9) نفوذ مدير عامل مكانيزمي ديگر از مكانيزم هاي حاكميت شركتي
2-2-1-10) دوگانگي نقش مدير عامل و رئيس هيات مديره مكانيزمي ديگر از حاكميت شرکتی
2-2-2) كيفيت و ويژگي هاي هيات مديره
2-2-2-1) اندازه هيات مديره
2-2-2-2) تركيب و ساختار هيات مديره
2-2-2-3) جلسات هيات مديره
2-2-2-4) دانش مالي هيات مديره
2-2-2-5) جدايي نقش رئيس هيات مديره و مدير عامل
2-2-2-6) استقلال هيات مديره
2-2-2-7) اعتبار هيات مديره
2-2-2-8) موارد مستخرجه از قانون تجارت در خصوص وظايف هيات مديره در شركت هاي سهامي
2-2-3) حاكميت شركتي در ايران
2-2-3-1) مالكيت شركتها
2-2-3-2) تركيب مالكيت و حاكميت شركتي
2-2-3-3) تركيب مالكيت و سهامداران مديران
2-2-4) عناصر كيفيت گزارشگري مالي
2-2-4-1) عوامل تعيين كننده كيفيت گزارشگري مالي
2-2-4-2) كيفيت صورتهاي مالي در مقايسه با كيفيت گزارشگري مالي
2-2-4-3) رويكردهاي تخلف براي ارزيابي كيفيت گزارشگري مالي
2-2-4-3-1) نيازهاي استفاده گنندگان
2-2-4-3-2) حمايت از سرمايه گذار / سهام دار
2-2-5) عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع
2-3) پيشينه تحقيق
2-3-1) پيشينه داخلي تحقيق
2-3-2) پيشينه خارجي تحقيق
2-4) خلاصه فصل
فصل سوم: روش تحقيق
3-1) مقدمه
3-2) فرضيه هاي تحقيق
3-3) روش تحقيق
3-4) مدل ها و متغيرهاي تحقيق
3-5) جامعه آماري
3-6) نمونه پژوهش و روش نمونه گیری
3-7) روش جمع آوري اطلاعات
3-8) روش هاي تجزيه و تحليل داده هاو آزمون فرضیه
3-9) روش آزمون فرضيه ها
3-9-1) روش آمون فرضيه ها
3-9-2) رگرسيون چند متغيره
3-9-3) تحليل همبستگي
3-9-3-1) تحليل همبستگي پيرسون
3-9-3-2) ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل شده
3-9-4) آزمون معنادار بودن R
3-9-5) آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون
3-9-6) آزمون معنادار بودن ضرايب
3-9-7) آزمون موثر بودن مدل رگرسيون
3-9-8) آماره دوربين- واتسون
3-9-9) عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي
3-9-10) آزمون F ليمر
3-9-11) آزمون هاسمن
3-10) خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1) مقدمه
4-2) آمارهاي توصيفي
4-3) تجزيه و تحليل داده ها
4-3-1) آمار استنباطي
4-3-2) پايايي متغيرها
4-3-3) بررسي نرمال بودن جملات خطا
4-3-4) عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي
4-3-5) عدم وجود خود همبستگي جزء خطا
4-3-6) آزمون همبستگي
4-3-7) آزمون فرضيه 1-1
4-3-8) آزمون فرضيه 1-2
4-3-9) آزمون فرضيه 1-3
4-3-10) آزمون فرضيه 1-4
4-3-11) آزمون فرضيه 1-5
4-3-12) آزمون فرضيه 1-6
4-3-13) آزمون فرضيه 1-7
4-3-14) آزمون فرضيه 2-1
4-3-15) آزمون فرضيه 2-2
4-3-16) آزمون فرضيه 2-3
4-3-17) آزمون فرضيه 2-4
4-3-18) آزمون فرضيه 2-5
4-3-19) آزمون فرضيه 2-6
4-3-20) آزمون فرضيه 2-7
4-4) خلاصه فصل
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه
5-2) نتيجه گيري در مورد فرضيه هاي تحقيق
5-2-1) نتيجه گيري در مورد فرضيه اول
5-2-2) نتيجه گيري در مورد فرضيه دوم
5-3) پيشنهادهاي مبتني بر نتايج تحقيق
5-4) پيشنهادها براي تحقيق هاي آينده
5-5) محدوديت هاي تحقيق
5-6) خلاصه فصل
منابع
الف) منابع فارسي
الف) منابع انگليسي
پيوست ها
چكيده انگليسي
   

فهرست جدول ها:
عنوان
صفحه
جدول 3-1) متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آن ها
جدول 3-2) روش حذف سيستماتيك
جدول 3-3) پراكندگي شركت هاي نمونه در سطح صنايع مختلف
جدول 4-1) آمار توصيفي
جدول 4-2) آزمون پايايي لوين، لين و چو
جدول 4-3) آزمون جارگو برا
جدول 4-4) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل اول
جدول 4-5) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل دوم
جدول 4-6) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل سوم
جدول 4-7) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل چهارم
جدول 4-8) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل پنجم
جدول 4-9) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل ششم
جدول 4-10) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل هفتم
جدول 4-11) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل هشتم
جدول 4-12) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل نهم
جدول 4-13) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل دهم
جدول 4-14) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل يازدهم
جدول 4-15) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل دوازدهم
جدول 4-16) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل سيزدهم
جدول 4-17) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل چهاردهم
جدول 4-18) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود خود همبستگي جزء خطا
جدول 4-19) ماتريس همبستگي
جدول 4-20) آزمون F ليمر
جدول 4-21) آزمون هاسمن
جدول 4-22) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-1
جدول 4-23) آزمون F ليمر
جدول 4-24) آزمون هاسمن
جدول 4-25) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-2
جدول 4-26) آزمون F ليمر
جدول 4-27) آزمون هاسمن
جدول 4-28) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-3
جدول 4-29) آزمون F ليمر
جدول 4-30) آزمون هاسمن
جدول 4-31) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-4
جدول 4-32) آزمون F ليمر
جدول 4-33) آزمون هاسمن
جدول 4-34) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-5
جدول 4-35) آزمون F ليمر
جدول 4-36) آزمون هاسمن
جدول 4-37) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-6
جدول 4-38) آزمون F ليمر
جدول 4-39) آزمون هاسمن
جدول 4-40) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-7
جدول 4-41) آزمون F ليمر
جدول 4-42) آزمون هاسمن
جدول 4-43) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-8
جدول 4-44) آزمون F ليمر
جدول 4-45) آزمون هاسمن
جدول 4-46) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-9
جدول 4-47) آزمون F ليمر
جدول 4-48) آزمون هاسمن
جدول 4-49) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-10
جدول 4-50) آزمون F ليمر
جدول 4-51) آزمون هاسمن
جدول 4-52) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-11
جدول 4-53) آزمون F ليمر
جدول 4-54) آزمون هاسمن
جدول 4-55) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-12
جدول 4-56) آزمون F ليمر
جدول 4-57) آزمون هاسمن
جدول 4-58) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-13
جدول 4-59) آزمون F ليمر
جدول 4-60) آزمون هاسمن
جدول4-61) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-14
جدول 5-1) خلاصه نتايج فرضيه هاي تحقيق
   

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 83 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 184

حجم فایل:5,624 کیلوبایت

 قیمت: 45,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش