جزوه فیزیولوژي دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

دسته بندي : فنی و مهندسی » دام و طیور

 جزوه  فیزیولوژي دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

توضیحات محصول

 کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دکتری و ارشد تمام رشته های دانشگاهی به همراه تست ها و پاسخ های تشریحی

 

واژه ها و اصطلاحات
 Anterior ) cranial) : به سوي سر 
Posterior ) caudal) : به سوي ( نزدیک ) دم 
Median plane: صفحه میانی که بدن را به دو نیمه مساوي چپ و راست تقسیم می کند
Sagittal plane : هر صفحه اي به موازات صفحه میانی 
Transverse plane: صفحه عرضی که بدن رو به دو نیمه caudal و cranial تقسیم می کند
Medial : نزدیک به صفحه میانی 
Lateral : دورتر از صفحه میانی 
Dorsal : به سوي ستون فقرات 
 Ventral: دورتر از ستون فقرات 
واژه هائی که در مورد اندام هاي حرکتی به کار می روند
Proximal: به طور نسبی به ستون فقرات نزدیک تر است
Distal: به طور نسبی از ستون فقرات دورتر است
Limb: اندام حرکتی 
Fore limb : اندام حرکتی پیشین 
Hind limb: اندام حرکتی پسین 
Dorsal : سطح پیشین اندام هاي حرکتی 
volar) pal mar): سطح پشتی اندام هاي حرکتی پیشین ( کف دست
استخوان بندي
استخوان بلند: در یک بعد درازتر است. هر استخوان داراي یک دیافیز دو متافیز و دواپی فیز اسـت. ناحیـه غضـروف اپـی فیزي درون متافیز قرار دارد و منجر به افزایش رشد طولی استخوان می شود
استخوان هاي کوتاه: مکعبی شکل هستند. حفره مغز استخوان ندارند و از استخوان اسفنجی پر شده اند و سـطح بیرونـی
آنها از لایه اي استخوان متراکم تشکیل شده است
* عمل استخوان کوتاه گرفتن ضربه یا شوك است. مانند استخوان هاي مچ دست
استخوان پهن: نسبتا نازك است و در دو بعد بزرگ شده است. از دو صفحه استخوان متراکم تشکیل شده است و بین این
دو صفحه را ماده اسفنجی به نام دیپلوئی پر کرده است. مانند استخوان لگن و کتف
این استخوان ها محل اتصال ماهیچه به استخوان نیز می باشد
استخوان کنجدي: در امتداد تندون ها و موجب کاهش اصطکاك و تغییر مسیر تندون تغییر زاویـه کشـش ماهیچـه مـی
شوند
کشکک زانو بزرگترین استخوان کنجدي بدن است
استخوان هاي نامنظم: مانند استخوان هاي ستون مهره. این استخوان ها معمولا در صفحه میانی بدن واقع شده اند
استخوان هاي نوماتیک: استخوان هائی که داراي فضا یا سینوس هائی هستند و یا بیرون ارتباط برقرار می کنند
ساختمان استخوان بلند
کورتکس: به استخوان متراکم در استخوان بلند گفته می شود
اپی فیز: به هر دو انتهاي استخوان بلند گفته می شود. اپی فیز نزدیک به ستون فقرات اپی فیـز پروکسـیمال و اپـی فیـز
دیگر، اپی فیز دیستال نام دارد
غضروف مفصلی: لایه غضروفی و نازك که سطح مفصل را می پوشاند
پري اوسیتوم: غشائی است فیبري که سطح بیرونی استخوان را به جز در ناحیه مفصلی می پوشـاند و در افـزایش قطـر و
ترمیم استخوان شکسته نقش دارد
آندوسیتوم: غشاء فیبري که سطح درونی حفره استخوان و کانال هاي هاورس را می پوشاند
 «10» فیزیولوژي دام 
 
بخش هاي گوناگون اسکلت
1- اسکلت محوري 
2- اسکلت پیوست
3- اسکلت احشائی ( مثل استخوان قلب گاو و آلت تناسلی سگ )
که در بافت هاي نرم دیده می شود
اسکلت محوري
در برگیرنده جمجمه، ستون مهره ها، دنده ها و جناغ است. جمجمه از استخوان هاي کاسه سر و صـورت تشـکیل شـده
است که استخوان هاي پهن هستند و کارشان محافظت از اندام هاي حسی و مغز است
ستون فقرات
به مهره هاي گردنی، پشتی ( سینه اي )، کمري، لگنی و دمی تقسیم می شود. شمار مهره هاي دمی در جانوران مختلف
داراي تنوع بیشتري می باشد. هر مهره از یک سطح پشتی و یک سطح شکمی تشکیل شده است
دو جفت زایده مفصلی دارد که با مهره هاي قبل و بعد خود مفصل می شود
زایده اسپاینوس در بخش پشتی مهره محل پیوند ماهیچه ولیگامنت می باشد
زایده مفصلی در مهره هاي گردن گسترش یافته است. نخستین مهره گردن اطلس نـام دارد کـه اسـپاینوس نـدارد و بـه
مهره بعدي جوش خورده است
مهره دوم آکسیس نام دارد که اسپاینوس پهن و کوتاهی دارد
در مهره هاي گردن زایده اسپاینوس و عرضی کوچک است
مهره هاي گردنی به جز آخري داراي سوراخی به نام سوراخ عرضی می باشند. «12» فیزیولوژي دام 
 
اسپاینوس در مهره هاي پشتی گسترش یافته است و در ناحیه شانه ها برجستگی مشخصی به نـام ویـدرز را ایجـاد مـی
کند
هر زایده عرضی حفره اي دارد که توبرکل دنده مربوطه در آن جاي می گیرد
مهره هاي لگنی به هم جوش خورده اند و استخوان خاجی یا ساکروم را ایجاد کرده اند. مهره هاي کمري و لگنی ماکیان
به هم چسبیده اند
جناغ و دنده ها
استخوان جناغ محل پیوند غضروف هاي دنده هاي حقیقی و آغاز ماهیچه هاي سینه اي است
جناغ داراي سه بخش است و از بالا به پائین: مانوبریوم، بدنه جناغ زیفوئید ( یا زایده خنجري ) نام دارد
بدنه جناغ از قطعات استخوانی کوچکی به نام استرنبري تشکیل شده است
دنده ها دیواره جانبی قفسه سینه هستند و معمولا تعداد آنها برابر با تعداد شمار مهره هاي پشتی است
گروه بندي دنده ها
1- دنده هاي حقیقی: ( توسط غضروف دنده به جناغ متصل اند
2- دنده هاي غیر جناغی یا غیر حقیقی
3- دنده هاي شناور

مجموعه تست 
1ـ دیواره عروق داراي کدامیک از بافت هاي پوششی زیر است ؟ 
1- بافت پوششی سنگفرشی ساده 
2- بافت پوششی مکعبی ساده 
3- بافت پوششی استوانه اي ساده 
4- بافت پوششی استوانه اي شبه مطبق 
2ـ خون چند درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد ؟ 
 18ـ14 -4 15 تا 11 -3 10 تا 5 -2 4 تا 2 -1
3ـ محل اصلی تولید گلبول هاي قرمز در حیوانات بالغ در کجاست ؟ 
1- کبد 2- غدد لنفاوي 3- جگر 4- مغز استخوان 
4ـ محل تولید و از بین رفتن گلبول هاي قرمز کجاست؟ 
1- مغز استخوان وطحال 
2- کلیه ها 
3- قلب و عروق 
4- غدد لنفاوي 
5- سلولهاي بازوفیل جزء کدامیک از سلولها میباشد ؟ 
1- اریترو سیت 
2- ترومبو سیت 
3- سلولهاي سفید خون 
4- سلول هاي قرمز خون 
6- ائوزینوفیل ها چند هستهاي هستند و چه رنگی را جذب میکنند ؟ 
1- تک هستهاي و اسیدي 2- چند هسته اي و اسیدي 
3- چند هسته اي و بازي 4- چند هسته اي و خنثی فیزیولوژي دام «121» 
 
 
7ـ لایه داخلی دیواره قلب را چه مینامند ؟ 
1- اندو کاردیوم 2- ابی کاردیوم 
3- پري کاردیوم 4- میو کاردیوم 
8 – سیاهرگی که خون را از طحال به سمت قلب میبرد چه نام دارد ؟ 
1- سفالیک 2- بازیلیک 
3- اسپلنیک 4- اینفریور مزانتریک 
9ـ خون تیره پستان توسط کدام عروق جمع میشود ؟ 
1- وریدپوزمتال 
2- سیاهرگ بزرگ زیر شکم 
3- سیاهرگ عجزي میانی 
4- ورید پوزمتال و سیاهرگ بزرگ زیر شکم 
10 ـ ورید شیري به کدام سیاهرگ وارد میشود ؟ 
1- رانی 2- میانخالی خلفی 
3- میانخالی قدامی 4- وداج

پاسخنامه 
1-گزینه (1) صحیح است

2-گزینه (1) صحیح است

3-گزینه (1) صحیح است

4-گزینه (1) صحیح است

5-گزینه (3) صحیح است

6-گزینه (2) صحیح است

7-گزینه (1) صحیح است
 …
8-گزینه (3) صحیح است

9-گزینه (2) صحیح است

10-گزینه (2) صحیح است

دسته بندی: فنی و مهندسی » دام و طیور

تعداد مشاهده: 159 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 224

حجم فایل:3,651 کیلوبایت

 قیمت: 9,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:Pdf
    سایز: 3.56 mb
    تعداد صفحه:224