ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل منشور عملكرد، تكنيك شبه تحلیل ...

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
پایان نامه ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد»، تكنيك «شبه تحليل پوششي داده ها» و «برنامه ريزي چند هدفه»

چكيده:
توجه به ارزيابي عملكرد سازماني در طي سالهاي اخير موجب گسترش چارچوبها و متدولوژي هايي نظير كارت امتيازدهي متوازن، مدلهاي تعالي سازماني، هزينه يابي بر مبناي فعاليت و ... گرديده كه هر يك مزاياي گسترده اي را ارائه نموده اند اما مبحث ذي نفعان چندگانه در بخش دولتي در مقايسه با بخش خصوصي كه بيشترين توجه را برمشتريان متمركز مي كنند موجب بروز مشكلاتي در بكارگيري اين تكنيكهاي جديد در بخش دولتي گشته است كه با ارزيابي مدلهاي مختلف مديريت عملكرد، چارچوب منشور عملكرد قادر است تا نيازهاي ذي نفعان چندگانه را در بخش دولتي پوشش دهد.
از طرفي يكي از متدهاي موثر در برخورد با انبوه داده ها و تخمين كارايي «تحليل پوششي داده ها» مي باشد كه با وجود برخي محدوديتها، يك متدولوژي توانمند، استاندارد و شفاف است كه به مديران اجازه مي دهد تا  تعداد نسبتا زيادي ورودي و خروجي، با مقياس هاي متفاوت را بطور همزمان مورد تحليل قرار دهند.
در اين تحقيق، عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز بعنوان يكي از سازمانهاي تابعه شركت ملي گاز ايران مورد بررسي قرار گرفته است كه با توجه به مزايا و معايب مدلها و چارچوبهاي گوناگون در زمينه ارزيابي عملكرد سازماني، مدل منشور عملكرد بعنوان چارچوب كلي انتخاب شاخص ها مورد استفاده قرار گرفته و از ديگر تحقيقات در زمينه انتخاب شاخص ها نيز كمك گرفته شده است.از آنجا كه هر يك از مناطق عمليات انتقال گاز داراي تعدادي ايستگاه تقويت فشار بعنوان سازمانهايي وابسته هستند، به منظور تحليل اطلاعات بدست آمده و اندازه گيري كارايي هر يك از واحدها و زير واحدها، از مدلي تحت عنوان «مدل شبه DEA واحدهاي چند بخشي» استفاده شده است كه به منظور رتبه بندي كامل واحدها و زيرواحدها، اين مدل با برنامه ريزي چندهدفه تلفيق گرديده است.

فهرست مطالب:
    چکیده
فصل اول: كليات تحقيق
    مقدمه
    مساله اصلي تحقيق
     تشريح و بيان موضوع
    ضرورت انجام تحقيق
    سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
    اهداف اساسي تحقيق
    روش تحقيق
    روشهاي گردآوري اطلاعات
    قلمرو تحقيق
    مكان تحقيق
    جامعه آماري
    نمونه آماري
    محدوديتهاي تحقيق
    تعريف واژه هاي تخصصي طرح
    چگونگي ارتباط   مباحث تحقيق
فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
    بخش اول: ارزيابي عملكرد
    مقدمه
    تاريخچه و تعاريف
    تعريف ارزيابي عملكرد
    دلايل ارزيابي و مديريت عملكرد
    چگونگي ارزيابي عملكرد
    هزينه يابي ير مبناي فعاليت
    مدل سينك و تاتل
    ماتريس عملكرد
    مدل نتايج و تعيين كننده ها
    هرم عملكرد
    كارت امتيازدهي متوازن
    فرايندهاي كسب و كار
    مدل تعالي سازمان
    مدل تحليل ذي نفعان
    چارچوب مدوري و استيپل
    فرايند  ويسنر و فاست
    راهنماييهاي انتخاب شاخص ها
    مدل منشور عملكرد
    بخش دوم: تحليل پوششي داده ها
    مقدمه
    تاريخچه تحليل پوششي داده‌ها
    تعريف تحليل پوششي داده‌ها
    ويژگيها و قابليتهاي كاربردي مدلهاي تحليل پوششي داده‌ها
    محدوديت‌ها و مسائل خاص در مورد رويكرد DEA
    مدل اصلي CCR ـ نهاده‌گرا
    مدل پوششي CCR(مدل ثانويه)
    مدل BCC-نهاده گرا
    مدل جمعي
    مدل تراكم
    رتبه‌بندي عملكرد در DEA با كارايي متقاطع
    مدل رتبه‌بندي كامل آندرسون ـ پيترسون
    تغييرات كارايي در طول زمان
    الگوبرداري با استفاده از DEA
    تحليل پوششي داده‌ها و برنامه‌ريزي آرماني
    مدل شبه DEA چند جزئي
    بخش سوم: پژوهش هاي كاربردي مرتبط
    مقدمه
    كارت امتيازدهي متوازن: ارزيابي عملكرد واحد تعميرات
    مدل منشور عملكرد: ارزيابي عملكرد شركت DHL
    مدل منشور عملكرد: ارزيابي سازمان London Youth
    مدل منشور عملكرد: ارزيابي سازمانهاي سنتي و الكترونيكي
    مدل منشور عملكرد: ارزيابي عمكرد شركت House of fraser
    مدل EFQM و DEA
    مدل BSC و DEA
فصل سوم: الگوي مفهومي و متدولوژي تحقيق
    مقدمه
    سيماي صنعت گاز ايران
    انتخاب شاخص هاي عملكرد
    مدل شماتيك و رياضي تحقيق
    مدل رياضي
فصل چهارم: جمع آوري داده ها و حل مدل
    مقدمه
    روش جمع آوري اطلاعات
    داده هاي عددي ساخت مدل
    مدل عددي ارزيابي مناطق عمليات انتقال گاز
    افزايش تفكيك پذيري نتايج
    كارايي متقاطع مسئله
    كاستيهاي كارايي متقاطع
    مدل DEA/AHP
    الگوريتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP
    كاهش تعداد متغيرها
    متوازن كردن داده ها
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
    مقدمه
    نتايج حاصل از چارچوب منشور عملكرد
    نتايج حاصل از مدل كمي
    پيشنهادهاي حاصل از تحقيق
    پيشنهاد تحقيقات آتي
منابع و ماخذ
ضمائم

فهرست شكلها
    شكل (2-1 ): تعريف هفت شاخص عملكرد
    شكل (2-2 ): مدل سه بعدي محققين پروژه TOPP
    شكل(2-3) : ماتريس ارزيابي عملكرد
    شكل(2-4): چارچوب نتايج و تعيين كننده ها
    شكل (2-5) : هرم عملكرد
    شكل (2-6) : كارت امتيازدهي متوازن
    شكل(2-7) : ورودي، فرايند، خروجي و نتايج
    شكل(2-8) : مدل تعالي سازمان
    شكل(2-9) : مدل تحليل ذي نفعان
    شكل(2-10) : متد مميزي و ارتقاي PMS
    شكل(2-11) : طراحي سيستم ارزيابي ويسنر و فاست
    شكل(2-12) : رابطه دو طرفه سازمان و ذي نفعان
    شكل(2-13) : منشور عملكرد و رابطه بين وجوه آن
    شكل(2-14): برنامه ريزي آرماني
    شكل(2-15): فرايند توليد براي DMUp
    شكل(2-16): فرايند توليد براي DMSUj
    شكل(3-2): خروجي نيمه ساخته
    شكل(3-3) : مدل شماتيك منطقه سه عمليات(DMU2) و متغيرهاي حل مدل
فهرست جداول
    جدول(2-1): پيشنهادهاي انتخاب شاخص هاي عملكرد
    جدول(2-2) : برگه ثبت شاخص هاي عملكرد
    جدول(2-3) : مقايسه بين منشور عملكرد و BSC
    جدول (2-4): ماتريس كارايي متقاطع
    جدول(2-5) : كارت امتيازدهي واحد نگهداري و تعميرات
    جدول(2-6) : سوالات كليدي جهت انتخاب شاخص هاي شركت DHL
    جدول (2-7) : قسمتي از شاخص هاي LY
    جدول(2-8) : تفكيك عناصر مدل EFQM به دو گروه
    جدول(2-9): شاخص هاي انتخاب شده توسط BSC
    جدول(3-1): پاسخهاي بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملكرد
    جدول(3-2): شاخص هاي بالقوه
    جدول(3-3) : ركورد شيت مربوط به هر شاخص
    جدول(3-4) : ليست واحدها و زير واحدهاي مورد ارزيابي
    جدول(3-5) : متغيرهاي مدل
    جدول(4-19) : ماتريس كارايي متقاطع واحدها
    جدول(4-20) : ماتريس كارايي متقاطع زير واحدها
    جدول(4-21) : مقايسات زوجي واحدها
    جدول (4-22):ماتريس همبستگي بين وروديها و خروجي ها
    جدول(4-23) : نتايج حاصل از آنتروپي شانون
    جدول(4-24): نتايج حاصل از AHP
    جدول(4-25): اوزان نهايي
    جدول(4-26): داده هاي موزون
    جدول(4-27) : تعداد متغيرها و محدوديتهاي مسائل DEA/AHP
    جدول(4-28): نتايج حاصل از حل DEA/AHP براي DMUها
    جدول(5-1): نتايج حل مدل تلفيقي
    جدول(5-2) : نتايج ماتريس كارايي متقاطع مناطق
    جدول(5-3) : نتايج ماتريس كارايي متقاطع ايستگاهها
    جدول(5-4) : مقايسات زوجي واحدها
    جدول(5-5): رتبه كارايي هر يك از مناطق
    جدول(5-6): رتبه كارايي هر يك از ايستگاهها
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 1231 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 185

حجم فایل:1,042 کیلوبایت

 قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش