بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي- ترويجي کيوي کاران استان مازندران (شهرستان هاي تنکابن و چالوس)

دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت
چکيده:
تحقيق حاضر به بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي- ترويجي كيويكاران استان مازندران (شهرستانهاي تنكابن و چالوس) پرداخته است. اين تحقيق از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي باشد كه شيوه اجراي آن به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است.  جامعه آماري اين تحقيق شامل 7132 نفر از کيويکاران شهرستانهاي تنکابن وچالوس در سال زراعي 1385-1384 مي باشد و در همين راستا جمعيت مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 360 نفر برآورد شده است و روش نمونه گيري بصورت تصادفي ساده  مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از  نرم افزارspsswin استفاده شده است.
 نتايج نشان مي دهد که ميزان نيازهاي آموزشي- ترويجي کيويکاران در کليه مراحل کشت کيوي؛ اعم از احداث باغ، کاشت، داشت، برداشت و انبارداري درحد متوسط به بالامي باشد. همچنين مهمترين کانال آموزشي و ترويجي استفاده شده در خصوص کشت کيوي، مشاهده فعاليت سايرکيويکاران مي باشد ضمن اينکه استفاده از مجلات و نشريات آموزشي - ترويجي، استفاده از کلاسهاي آموزشي، استفاده از برنامه هاي آموزشي- ترويجي تلويزيون و راديو، تماس با مروجين و تماس با کارکنان جهاد کشاورزي در حد کم صورت گرفته است.
نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه بين متغير هاي مستقل؛ سطح تحصيلات، سابقه کشت کيوي، سطح کشت کيوي، تماس با کارکنان جهاد کشاورزي، تماس با مروجان، استفاده از کلاسهاي آموزشي و ترويجي، استفاده از مجلات و نشريات آموزشي و مشاهده فعاليت ساير کيويکاران با متغير وابسته ميزان نيازهاي آموزشي - ترويجي کيويکاران رابطه معکوس وجود دارد ولي بين متغير دسترسي به مناطق شهري با متغير ميزان نياز آموزشي رابطه مثبت وجود دارد. ضمن اينکه بين متغيرهاي؛ سن، درآمد، تعداد افراد تحت تکفل، عملکرد محصول کيوي، استفاده از برنامه هاي آموزشي راديو و تلويزيون با متغير ميزان نياز آموزشي رابطه اي مشاهده نمي گردد. نتايج حاصل از تأثير فردي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته نشان مي دهد که جنسيت، تأهل، شغل اصلي، نوع مالکيت،عضويت در تعاوني کيويکاري بر ميزان نياز آموزشي مؤثر است ولي تسهيلات حمايتي بر ميزان نياز آموزشي تأثيري نداشته است.
نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره درخصوص تأثيرات متغيرهاي مستقل تحقيق بر ميزان نيازهاي آموزشي -  ترويجي کيويکاران بيانگر آن است كه به ترتيب متغيرهاي سابقه کشت کيوي، استفاده از کلاسهاي آموزشي - ترويجي، مشاهده فعاليت ساير کيويکاران و تماس با مروجان تأثيرمنفي بر ميزان نيازهاي آموزشي داشته اند. ولي متغير دسترسي به مناطق شهري بر ميزان نيازهاي آموزشي تأثير مثبت داشته است.
واژگان كليدي: نیاز سنجی آموزشی، فعالیتهای ترویجی، کیویکاران، کیوی

فهرست مطالب:
چکيده   
فصل اول: طرح تحقيق
1-1- مقدمه   
1-2- تعريف مسأله   
1-3- اهميت موضوع    
1-4- دلايل انتخاب موضوع    
1-5- اهداف تحقيق    
1-5-1- هدف کلي     
1-5-2- اهداف اختصاصي    
1-6- محدوده هاي تحقيق    
1-6-1- محدوده موضوعي    
1-6-2- محدوده مکاني     
1-6-2-1- سيماي کلي استان مازندران    
1-6-2-2- سيماي کلي شهرستان تنکابن     
1-6-2-3- سيماي کلي شهرستان چالوس    
1-6-3- محدوده زماني    
1-7- محدوديتهاي تحقيق    
1-8- تعاريف عملياتي    
فصل دوم: مرور ادبيات و مباني نظري تحقيق
2-1- بخش اول: تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    
2-1-1- مقدمه    
2-1-2- مفهوم نياز    
2-1-2-1- ويژگيهاي نيازهاي انساني    
2-1-2-2- طبقه بندي نيازها    
2-1-3- مفهوم آموزش    
2-1-3-1- طبقه بندي نظامهاي آموزشي    
2-1-3-2- نقش نظامهاي آموزشي     
2-1-3-3- اصول آموزش    
2-1-3-4- مزايا و فوايد آموزش    
2-1-4- تعاريف مختلف ترويج کشاورزي    
2-1-4-1- اهداف آموزش ترويجي    
2-1-4-2- اصول آموزش ترويجي    
2-1-4-3- اهميت و ويژگيهاي آموزش ترويج کشاورزي    
2-1-5- مفهوم نياز آموزشي- ترويجي    
2-1-5-1- انواع نياز آموزشي    
2-1-5-2- اولويت بندي نيازهاي آموزشي     
2-1-6- نياز سنجي    
2-1-6-1- تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    
2-1-6-2- ضرورت و مزاياي تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    
2-1-6-3- قلمرو نيازسنجي در برنامه هاي آموزشي - ترويجي    
2-1-6-4- اصول و نکات مهم در تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    
2-1-6-5- اهداف تعيين نيازهاي آموزشي    
2-1-6-6- ويژگيهاي تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    
2-1-6-7- عوامل مؤثر در تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    
2-1-6-8- مراحل تعيين نيازهاي آموزشي    
2-1-6-9- روشهاي تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    
2-2- بخش دوم: کيوي فروت    
2-2-1- مقدمه    
2-2-2- مبدأ و تاريخچه کيوي در جهان    
2-2-3- توليد جهاني کيوي    
2-2-4- صادرات جهاني کيوي    
2-2-5- سابقه و موقعيت کيوي در ايران    
2-2-6- توليد کيوي در ايران    
2-2-7- صادرات کيوي در ايران    
2-2-8- مشخصات گياه شناسي کيوي    
2-2-8-1- تعداد کروموزومها     
2-2-8-2- ريشه ها     
2-2-8-3- ساقه ها و شاخه ها    
2-2-8-4- برگها     
2-2-8-5- جوانه ها    
2-2-8-6- گلها    
2-2-8-7- ميوه و بذر    
2-2-9- واريته هاي معروف کيوي    
2-2-9-1- واريته هاي ماده     
2-2-9-2- واريته هاي نر    
2-2-10- آب و هوا و شرايط اقليمي مورد نياز کيوي    
2-2-10-1- بارندگي     
2-2-10-2- نور خورشيد    
2-2-10-3- نياز سرمايي     
2-2-10-4- خاک     
2-2-11- روشهاي مختلف تکثير کيوي    
2-2-11-1- ازدياد از طريق بذر    
2-2-11-2- ازدياد از طريق قلمه    
2-2-11-3- ازدياد از طريق پيوند    
2-2-11-4- ازدياد از طريق کشت بافت    
2-2-12- عمليات احداث باغ کيوي    
2-2-12-1- شرايط احداث باغ    
2-2-12-2- باد شکن     
2-2-12-3- داربست و انواع آن    
2-2-13- عمليات کاشت کيوي    
2-2-13-1- آماده سازي خاک     
2-2-13-2- کود دهي     
2-2-13-3- طراحي کاشت درختان کيوي فروت     
2-2-13-4- انتقال نهالها به زمين اصلي    
2-2-13-5- زمان انتقال نهالها     
2-2-13-6- فواصل کاشت     
2-2-14- عمليات داشت کيوي    
2-2-14-1- هدايت و مراقبت از نهالها    
2-2-14-2- آبياري     
2-2-14-3- هرس    
2-2-14-4- تغذيه گياه    
2-2-14-5- مبارزه با علفهاي هرز     
2-2-15- آفات و بيماريهاي مهم کيوي و خسارات ناشي از عوامل طبيعي    
2-2-15-1- آفات     
2-2-15-2- بيماريها     
2-2-15-3- خسارات ناشي از عوامل طبيعي    
2-2-16- عمليات برداشت و انبار داري کيوي    
2-2-16-1- برداشت کيوي    
2-2-16-2- انبارداري کيوي    
2-2-17- ارزش غذايي و فرآورده هاي کيوي    
2-2-17-1- ارزش غذايي کيوي فروت    
2-2-17-2- فرآورده هاي کيوي فروت    
2-2-18- محاسبه اقتصادي براي احداث يک باغ کيوي    
2-3- بخش سوم: ضرورت شناسايي نيازهاي آموزشي - ترويجي کيويکاران    
2-3-1- کيويکاران    
2-3-2- لزوم اهميت آموزش کيويکاران   
2-3-3- ضرورت شناسايي نيازهاي آموزشي -  ترويجي کيويکاران   
2-4- بخش چهارم: مروري بر سوابق و مطالعات انجام يافته در زمينه تحقيق   
2-4-1- مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته در جهان   
2-4-2- مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته در ايران   
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه   
3-2- نوع و روش تحقيق   
3-3- جامعه آماري    
3-4- جمعيت مورد مطالعه    
3-5- تعيين حجم نمونه    
3-6- روش نمونه گيري     
3-7- روش جمع آوري اطلاعات    
3-8- ابزار جمع آوري اطلاعات    
3-9- روايي    
3-10- اعتبار علمي    
3-11- ضريب آلفاي کرنباخ    
3-12- متغيرهاي تحقيق    
3-13- فرضيات تحقيق    
3-14- روشهاي تجزيه و تحليل آماري    
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1- مقدمه    
4-2- آمار توصيفي    
4-2-1- بخش اول: ويژگيهاي فردي، اقتصادي و فعاليتهاي باغداري    
4-2-2- بخش دوم: نيازهاي آموزشي - ترويجي کيويکاران    
4-2-3- بخش سوم: عوامل مؤثر بر نيازهاي آموزشي    
4-2-4- بخش جهارم: استفاده از کانالهاي ارتباطي آموزشي - ترويجي    
4-3- آمار استنباطی    
4-3-1- نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن    
4-3-2- نتايج حاصل از آزمون کروسکال واليس    
4-3-3- آزمون من وايت ني    
4-3-4- معادله خط رگرسيون چند متغيره در ارتباط با تأثير متغيرهاي مستقل بر ميزان نيازهاي
آموزشي- ترويجي کيويکاران    
فصل پنجم: خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- خلاصه     
5-2- نتيجه گيري    
5-2-1- نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي    
5-2-2- نتايج حاصل از يافته هاي تحليلي    
5-2-2-1- نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن    
5-2-2-2- نتايج حاصل از تأثير فردي متغيرهاي مستقل برمتغير وابسته    
5-2-2-3- نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته    
5-3- پيشنهادات    
5-4- عناوين پيشنهادي جهت تحقيقات آتي    
فهرست منابع     
پیوست ها
پرسشنامه ها
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست اشکال
فهرست نقشه ها
چکیده انگلیسی

دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت

تعداد مشاهده: 1834 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 257

حجم فایل:9,561 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کشاورزی و زراعت


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش